Regulamin

Poprawiono: środa, 28, sierpień 2013 12:36

Dodał: moderator


Regulamin korzystania z serwisu WirtualneKaszuby.com

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie organizacja pozarządowa posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Gdańsku (kod 80-837), ul. Straganiarska 20-23, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228279, posiadająca NIP: 583-20-81-684 oraz REGON 000808819.

Administrator serwisu Wirtualne Kaszuby zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu ZKP.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 • ◘ użytkownik - osoba korzystająca z serwisu Wirtualne Kaszuby, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).
 • ◘ ZKP - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie organizacja pozarządowa posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Gdańsku (kod 80-837), ul. Straganiarska 20-23, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228279, posiadająca NIP: 583-20-81-684 oraz REGON 000808819.
 • ◘ serwis Wirtualne Kaszuby lub serwis - zbiór stron www w domenie o nazwie wirtualnekaszuby.com, składających się na serwis Wirtualne Kaszuby, umieszczony na stronie głównej www.wirtualnekaszuby.com, umożliwiający między innymi umieszczanie w nim plików, w szczególności w celu ich udostępnienia innym użytkownikom.
 • ◘ plik - plik w dopuszczonym przez serwis Wirtualne Kaszuby formacie, rozmiarze i innych parametrach dokładnie opisanych w części serwisu Wirtualne Kaszuby dotyczącej funkcjonalności i parametrów technicznych. Plik może mieć status pliku aktywnego lub nieaktywnego, z zastrzeżeniem, że bieżące funkcjonalności serwisu wirtualnekaszuby.com mogą umożliwiać dodawanie określonej kategorii plików wyłącznie jako pliki aktywne i nieaktywne. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może wiele razy zmieniać status pliku (odpowiednio na aktywny lub nieaktywny), z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do określonej kategorii plików możliwość zmiany statusu może zostać wyłączona. W ramach bieżącej funkcjonalności serwisu Wirtualne Kaszuby mogą być dopuszczone inne klasyfikacje plików, w tym w szczególności dalsze podziały w kategorii plików publicznych lub prywatnych.
 • ◘ plik aktywny - plik określony przez użytkownika zarejestrowanego, posiadającego aktywne konto w chwili zaakceptowania tego pliku przez moderatora w serwisie Wirtualne Kaszuby jako plik bez zaznaczonego atrybutu "nieaktywny". Plik aktywny jest dostępny w serwisie Wirtualne Kaszuby dla nieograniczonego kręgu użytkowników i jest widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie Wirtualne Kaszuby. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto nie może w każdym czasie dokonać zmiany pliku nieaktywnego na plik aktywny (i odwrotnie), z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. W celu zmiany statusu pliku należy skontaktować się z moderatorem serwisu Wirtualne Kaszuby za pomocą przewidzianych do tego narzędzi komunikacyjnych. Opis pliku aktywnego, któremu status taki został nadany przez moderatora (w momencie umieszczania pliku przez użytkownika w serwisie lub w późniejszym czasie poprzez zmianę statusu z aktywnego na nieaktywny) wskazuje na takiego użytkownika, jako osobę, która umieściła ten plik w serwisie Wirtualne Kaszuby (wskazane, ujawnione źródło pochodzenia).
 • ◘ plik nieaktywny – status pliku przed weryfikacją moderatora nadany automatycznie plikowi użytkownika zarejestrowanego posiadającego aktywne konto w chwili umieszczania tego pliku w serwisie Wirtualne Kaszuby jako dostępny tylko dla moderatora, a także status pliku po przełączeniu go przez moderatora ze statusu aktywnego poprzez zaznaczenie atrybutu dla pliku "nieaktywny". Plik nieaktywny jest niewidoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie Wirtualne Kaszuby. Serwis Wirtualne Kaszuby może przewidywać różne sposoby ograniczania kręgu użytkowników, co nie zmienia faktu, iż każdy z plików, który został umieszczony jako posiadający atrybut nieaktywny, jest plikiem nieaktywnym (niezależnie od dalszej, w ramach kategorii plików prywatnych, jego kwalifikacji. Więcej informacji na temat plików nieaktywnych znajduje się w części serwisu Wirtualne Kaszuby poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto nie może w każdym czasie dokonać zmiany pliku nieaktywnego na plik aktywny (i odwrotnie), z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. W celu zmiany statusu pliku należy skontaktować się z moderatorem serwisu Wirtualne Kaszuby za pomocą przewidzianych do tego narzędzi komunikacyjnych. Plik nieaktywny ma zawsze określone źródło pochodzenia (wskazanie na użytkownika umieszczającego ten plik). Status pliku nieaktywnego ma na celu, by z plikiem mógł zapoznać się moderator. W odróżnieniu od plików aktywnych, w stosunku do plików nieaktywnych, o ile nie był przez jakikolwiek okres zmieniony status tych plików na aktywny, ZKP nie nabywa licencji na korzystanie z tych plików.
 • ◘ serwer - serwer wykorzystywany przez serwis Wirtualne Kaszuby, na którym zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Wirtualne Kaszuby i na którym - w ramach serwisu Wirtualne Kaszuby - umieszczane są pliki.
 • ◘ konto - konto w serwisie Wirtualne Kaszuby o określonym przez użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Login do konta podlega zmianie (może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto (zakładka "Aktualizacja profilu") lub w inny sposób określony w części serwisu Wirtualne Kaszuby poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ (w tym przy wykorzystaniu mechanizmu przewidzianego dla przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła).
 • ◘ konto aktywne - konto po dokonaniu przez użytkownika rejestracji konta. Funkcjonalność i zakres działań, jakie mogą być podejmowane przez użytkownika konta aktywnego są zmienne w czasie, przy czym informacje w tym zakresie umieszczone są w części serwisu Wirtualne Kaszuby poświęconej funkcjonalności tego serwisu, w szczególności w zakładce FAQ. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, użytkownik konta aktywnego może zawsze, w czasie dostępności serwisu Wirtualne Kaszuby, dokonywać zmiany hasła do konta oraz adresu e-mail podawanego podczas procesu rejestracji (zakładka "Aktualizacja profilu"). Z poziomu konta aktywnego (po zalogowaniu się na konto, w zakładce "Moje konto") użytkownik może zarządzać umieszczonymi przez siebie plikami.
 • ◘ profil użytkownika - miejsce w serwisie Wirtualne Kaszuby, w którym opublikowany jest zbiór plików (wszystkie pliki) danego użytkownika (wyłącznie posiadającego aktywne konto), przy czym dla ogółu użytkowników dostępne są w ramach danego profilu. Bieżące funkcjonalności serwisu Wirtualne Kaszuby mogą dopuszczać publikowanie plików aktywnych, należących do określonej kategorii, w wybranej części serwisu Wirtualne Kaszuby, z wyłączeniem profilu użytkownika (oznacza to, że takie pliki nie będą widoczne w profilu użytkownika). Profil użytkownika, poza zbiorem plików danego użytkownika, zawierać może inne informacje o użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu Wirtualne Kaszuby. Szczegółowe informacje w tym zakresie umieszczone są w części serwisu Wirtualne Kaszuby poświęconej funkcjonalności tego serwisu, w szczególności w zakładce FAQ. Zmiana danych w profilu użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto (wymagane login i hasło).

II. Zasady korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz zakres udzielonej serwisowi Wirtualne Kaszuby oraz ZKP przez użytkowników serwisu Wirtualne Kaszuby licencji. Zasady techniczne działania i funkcjonalność serwisu Wirtualne Kaszuby są bliżej opisane na stronach tego serwisu (w szczególności w zakładce FAQ). W kwestiach w Regulaminie lub w serwisu Wirtualne Kaszuby nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. W związku z korzystaniem z serwisu Wirtualne Kaszuby użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do serwisu Wirtualne Kaszuby (ani jakiejkolwiek jego części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.
 4. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  1. przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie Wirtualne Kaszuby przez siebie lub innych użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że pliki umieszczone przez innych użytkowników w serwisie Wirtualne Kaszuby może przeglądać wówczas, o ile są aktywne w serwisie Wirtualne Kaszuby (tj. są dostępne w wynikach wyszukiwania);
  2. zamieszczać w serwisie pliki, przy czym z uwagi na uwarunkowania techniczne lub funkcjonalne serwisu Wirtualne Kaszuby zamieszczenie określonego pliku może okazać się niemożliwe lub nastąpić z opóźnieniem, jak również, zamieszczone przez użytkownika pliki mogą być prezentowane w serwisie Wirtualne Kaszuby w formacie lub w innych parametrach dopuszczonych przez serwis. Oznacza to w szczególności możliwość zautomatyzowanej modyfikacji przez oprogramowanie obsługujące serwis Wirtualne Kaszuby formatu lub innych parametrów utrwalenia pliku publikowanego w serwisie Wirtualne Kaszuby w czasie procesu zamieszczania pliku przez użytkownika w serwisie Wirtualne Kaszuby lub w okresie późniejszym i prezentację pliku jako pochodzącego od użytkownika w zmodyfikowanym przez system serwisu Wirtualne Kaszuby formacie lub innych parametrach, co użytkownik zamieszczający plik przyjmuje do wiadomości i z czym się godzi. Bieżące funkcjonalności serwisu Wirtualne Kaszuby mogą dopuszczać edytowanie plików dodanych do serwisu Wirtualne Kaszuby. Więcej informacji odnośnie możliwości korzystania przez użytkowników z uprawnień określonych w niniejszym podpunkcie znajduje się w części serwisu Wirtualne Kaszuby dotyczącej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ;
  3. opisywać umieszczone przez siebie pliki;
  4. komentować pliki umieszczone przez siebie lub innych użytkowników;
  5. wysyłać do innych zarejestrowanych użytkowników posiadających aktywne konta w serwisie Wirtualne Kaszuby wiadomości lub komunikaty poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami;
  6. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Wirtualne Kaszuby, w tym także do poszczególnych plików;
  7. udostępniać w innych serwisach lub stronach internetowych pliki dostępne w serwisie Wirtualne Kaszuby, zainstalowane na serwerach, wyłącznie za pomocą określonych w tym celu przez serwis Wirtualne Kaszuby kodów. Zakazane jest wklejanie, embedowanie (wstawianie), udostępnianie plików umieszczonych w serwisie Wirtualne Kaszuby w inny sposób, niż poprzez użycie powołanych kodów (tego typu działania spowodują blokadę konta danego użytkownika lub określonych plików lub innych określonych materiałów i treści lub blokadę dostępu do serwisu Wirtualne Kaszuby z określonych lokalizacji, w szczególności witryn, adresów IP itp.). Więcej informacji w zakresie możliwości korzystania przez użytkowników z prawa określonego w niniejszym podpunkcie znajduje się w części serwisu Wirtualne Kaszuby dotyczącej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ);
  8. udostępniać zamieszczone przez siebie (użytkownika) pliki innym użytkownikom zgodnie z aktualnie dostępnymi funkcjonalnościami serwisu Wirtualne Kaszuby.
 5. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Wirtualne Kaszuby oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Wirtualne Kaszuby polegające na w szczególności na umieszczaniu lub udostępnianiu w serwisie określonych plików lub jakichkolwiek innych treści (np. komentarzy) oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia i/lub udostępnienia takich plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści w serwisie Wirtualne Kaszuby oraz jest władny udzielić określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Użytkownik korzysta z serwisu Wirtualne Kaszuby na własne ryzyko i jest odpowiedzialny w szczególności za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż ZKP nie jest administratorem/wydawcą serwisu Facebook i w konsekwencji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania/zaniechania użytkowników i/lub administratora/wydawcy serwisu Facebook. Użytkownicy niewyrażający zgody na postanowienia Regulaminu nie są uprawnieni do korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby.
 6. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści w serwisie Wirtualne Kaszuby, a także za skutki udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, w tym za korzystanie z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec ZKP z tytułu umieszczenia lub udostępnienia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści w serwisie Wirtualne Kaszuby lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez ZKP z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom odpowiednio ZKP lub podmiotu opisanego powyżej. W przypadku gdyby ZKP już zadośćuczyniły takim roszczeniom, ZKP zastrzega sobie prawo domagania się od użytkownika naprawienia szkód poniesionych z tego tytułu odpowiednio przez ZKP, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia lub udostępnienia w serwisie określonych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści.
 7. Użytkownik korzystając z serwisu Wirtualne Kaszuby poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw (odpowiednio przez ZKP) zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
 8. Z tytułu korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby ZKP nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia. Pomimo, iż celem ZKP jest umożliwienie użytkownikom serwisu Wirtualne Kaszuby korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, ZKP zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby w stosunku do niektórych, wybranych przez ZKP usług serwisu Wirtualne Kaszuby, o czym, jeśli takie opłaty zostaną prowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 9. Z serwisu Wirtualne Kaszuby użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. ZKP różnicuje funkcjonalność serwisu Wirtualne Kaszuby dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby związane z rejestracją (lub jej brakiem) opisane są na stronach serwisu (w szczególności w zakładce FAQ). Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji konta zgodnie z Regulaminem, nie mogą umieszczać w serwisie Wirtualne Kaszuby plików. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą umieszczać w serwisie Wirtualne Kaszuby zarówno pliki - zgodnie z funkcjonalnością serwisu Wirtualne Kaszuby.
 10. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usług serwisu Wirtualne Kaszuby są dobrowolne. Rejestracja następuje automatycznie, niezwłocznie po podaniu przez użytkownika w panelu rejestracji dostępnym na stronie www.WirtualneKaszuby.com danych wymaganych dla jej przeprowadzenia. Aby zarejestrowane konto użytkownika było aktywne, nie jest wymagana jego aktywacja. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji konta, użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z serwisu w granicach funkcjonalności przewidzianej dla zarejestrowanego użytkownika posiadającego konto aktywne.
 11. Po dokonaniu rejestracji konta (tj. gdy użytkownik posiada konto aktywne), użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie Wirtualne Kaszuby, poprzez zalogowanie się użytkownika na to konto (www.WirtualneKaszuby.com, zakładka "Moje konto") i złożenie dyspozycji usunięcia jego konta. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta w celu weryfikacji uprawnień do złożenia tej dyspozycji, na adres e-mail wskazany przez użytkownika przy rejestracji (ewentualnie na adres e-mail zmieniony w panelu użytkownika po dokonaniu rejestracji) zostanie przesłana wiadomość o dyspozycji usunięcia konta w serwisie Wirtualne Kaszuby, zawierająca instrukcję usunięcia konta (w celu ostatecznego usunięcia konta należy kliknąć na umieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail link, podając login i hasło konta, które ma być usunięte). Kliknięcie na link i podanie prawidłowego loginu i hasła, spowoduje usunięcie konta. W takim przypadku wszystkie umieszczone przez tego użytkownika pliki, jeśli ZKP zadecyduje o pozostawieniu ich w serwisie w oparciu o udzieloną przez użytkownika licencję, tracą przymiot pochodzących od danego użytkownika (są widoczne w serwisie jako pochodzące od niezarejestrowanego użytkownika).
 12. W ramach serwisu Wirtualne Kaszuby została udostępniona użytkownikom aplikacja pozwalająca na połączenie (integrację) z kontem Facebook zarówno już istniejącego konta, jak i konta nowozakładanego. W każdym przypadku warunkiem połączenia konta z kontem Facebook jest wyrażenie przez użytkownika zgody na pobieranie i przetwarzanie przez ZKP, w związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu Wirtualne Kaszuby, danych użytkownika w ramach konta Facebook, obejmujących adres e-mail (lub numer telefonu), nazwę użytkownika, płeć, wiek oraz zdjęcie profilowe, przy wykorzystaniu wspomnianej powyżej aplikacji. W przypadku nowozakładanego konta, koniecznym jest dokonanie jego aktywacji na zasadach określonych w pkt 10 powyżej. Połączenie konta z kontem Facebook pozwala na logowanie się do konta przy wykorzystaniu hasła i loginu do konta Facebook, poprzez aplikację Facebook Connect. Szczegółowy opis funkcjonalności udostępnianych użytkownikowi w ramach serwisu Wirtualne Kaszuby w związku z połączeniem konta z kontem Facebook znajduje się w zakładce FAQ, przy czym ZKP zastrzega, że zakres tych funkcjonalności w każdym czasie może ulec zmianie.
 13. Użytkownik posiadający aktywne konto może administrować swoimi plikami (np. dodawać, usuwać, zmieniać charakter z aktywnego na nieaktywny lub) lub dokonywać innych zmian w ramach konta, zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością serwisu Wirtualne Kaszuby, poprzez zalogowanie się na własne konto (wymagane login i hasło) i dokonanie odpowiednich zmian w profilu użytkownika, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Użytkownik umieszczając w serwisie Wirtualne Kaszuby pliki publiczne lub prywatne (w przypadku prywatnych wyłącznie wówczas, gdy posiadały przez jakikolwiek okres status aktywnych), także pomimo późniejszego usunięcia konta lub plików, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany plików, lub komentarzy, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, lub inne treści (łącznie powołane: pliki, komentarze i inne treści zwane są dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (dalej ustawa), udziela ZKP licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez ustawę, w szczególności udziela ZKP nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium:
  1. prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia i najmu (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji ZKP mają prawo),
  2. prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji ZKP mają prawo),
  3. prawa publikacji utworów w serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji ZKP mają prawo),
  4. prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; ZKP mają prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
  5. prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
  6. prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
  7. prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części),
  8. prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych ZKP w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).
 15. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez ZKP z chwilą umieszczenia utworów w serwisie Wirtualne Kaszuby. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno ZKP, jak i przez użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez ZKP, jak i przez użytkownika) plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy. Umieszczenie w serwisie Wirtualne Kaszuby plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści przez użytkownika nie oznacza jakiegokolwiek korzystania z licencji przez ZKP. ZKP nie są w takim przypadku podmiotami umieszczającymi dany plik, komentarz lub jakąkolwiek inną treść i wyłącznie użytkownik jest podmiotem odpowiedzialnym za skutki takiego umieszczenia.
 16. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając pliki, komentarze lub jakikolwiek inne treści, zezwala ZKP na wykonywanie przez ZKP (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji) autorskich praw zależnych do opracowań plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwory. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż ZKP mają w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami wedle własnego uznania, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji. ZKP mają także prawo udzielać prawa na wykonywanie przez inne podmioty praw zależnych do opracowań. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wszystkich plików opublikowanych w serwisie Wirtualne Kaszuby.
 17. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez ZKP, jak i przez użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez ZKP, jak i przez użytkownika) plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór.
 18. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór, w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od ZKP oznaczania tych utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na użytkownika, przy czym ZKP zapewnia, iż w serwisie Wirtualne Kaszuby pliki użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie).
 19. Edycja pliku (zmiany, usuwanie, uzupełnianie itp.) jest dostępna wyłącznie dla użytkownika zarejestrowanego, odnośnie pliku dodanego do serwisu przez tego użytkownika. Niezależnie od powyższego, bieżące funkcjonalności serwisu Wirtualne Kaszuby mogą ograniczać, wyłączać lub rozszerzać możliwość edycji plików publicznych zarówno przez użytkowników niezarejestrowanych jak i użytkowników zarejestrowanych. Usunięte pliki mogą być w dalszym ciągu dostępne w serwisie Wirtualne Kaszuby jedynie w oparciu o udzieloną przez użytkownika zgodnie z Regulaminem licencję, przy czym pliki takie nie będą oznaczone, jako pliki pochodzące od określonego użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zmieniać charakter danego pliku wedle swego wyboru na aktywny lub nieaktywny, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Powyższe nie wyłącza użytkownikowi prawa domagania się usunięcia plików z serwisu Wirtualne Kaszuby w przypadkach określonych przepisami prawa. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części serwisu Wirtualne Kaszuby poświęconej funkcjonalności serwisu, w szczególności w zakładce FAQ.
 20. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji konta, podany adres poczty elektronicznej (e-mail), jest wykorzystywany przez ZKP do przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta i kontaktowania się ZKP z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem Wirtualne Kaszuby, z zastrzeżeniem pkt 21 poniżej.
 21. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od ZKP oraz ich partnerów handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce FAQ.
 22. Administratorami danych osobowych użytkowników posiadających konto w serwisie Wirtualne Kaszuby jest ZKP. Dane profilowe użytkownika (tj. dane podane przez użytkowników podczas rejestracji konta lub ewentualnie później zaktualizowane) będą przetwarzane przez ZKP w celu realizacji usług dostępnych w serwisie WirtualneKaszuby.com, w tym w szczególności w celu realizacji uprawnień i obowiązków ZKP wynikających z Regulaminu. Dane profilowe użytkownika (tj. dane podane przez użytkowników podczas rejestracji konta lub ewentualnie później zaktualizowane) będą przetwarzane przez ZKP w celu realizacji uprawnień i obowiązków ZKP wynikających z Regulaminu.
 23. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie Wirtualne Kaszuby ma prawo wglądu do własnych danych, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i korzystania z konta.
 24. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. ZKP sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. ZKP sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
 25. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika.
 26. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w serwisie Wirtualne Kaszuby na inne osoby, bez wyraźnej i uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody ZKP. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.
 27. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety". Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  1. rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody ZKP), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja,
  2. rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Wirtualne Kaszuby treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  3. podszywanie się pod inne osoby,
  4. naruszanie tajemnicy korespondencji,
  5. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać lub udostępniać wyłącznie pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie Wirtualne Kaszuby) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),
  6. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby na inną osobę bez pisemnej zgody ZKP, jak również umożliwianie osobom trzecim korzystania z konta,
  7. z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu i aktualnie dostępnych funkcjonalności, serwisu Wirtualne Kaszuby zakazane jest pobieranie ("ściąganie") z serwisu Wirtualne Kaszuby (z serwerów) plików audio, video i audio-video do urządzeń użytkownika,
  8. wykorzystywanie serwisu Wirtualne Kaszuby do zmiany formatu lub innych parametrów plików video i audio-video poprzez umieszczanie takich plików w serwisie Wirtualne Kaszuby a następnie ich pobieranie ("ściąganie") w zmienionym przez system informatyczny obsługujący serwis Wirtualne Kaszuby formacie lub innych parametrach,
  9. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy ZKP, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych ZKP dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.
 28. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 27 lit. a)-i) powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego użytkownika wraz z wszystkimi plikami (w przypadku użytkownika zarejestrowanego) bądź usunięcia lub zablokowania wszystkich plików użytkownika (w przypadku użytkownika niezarejestrowanego). Niezależnie od powyższego ZKP uprawniona jest do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 29. ZKP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Wirtualne Kaszuby dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Wirtualne Kaszuby, ZKP:
  1. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Wirtualne Kaszuby w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy;
  2. zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu lub usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików udostępnionych przez jakiegokolwiek użytkownika w serwisie Wirtualne Kaszuby oraz komentarzy lub innych treści umieszczanych przez jakiegokolwiek użytkownika w szczególności w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, "netykiety", zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika.
 30. ZKP oświadcza, iż w ramach serwisu Wirtualne Kaszuby nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików, komentarzy ani jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez użytkowników w serwisie Wirtualne Kaszuby, jak również sugeruje, by pliki, komentarze i jakiekolwiek inne treści mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w serwisie Wirtualne Kaszuby.
 31. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Wirtualne Kaszuby będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, ZKP powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika (podany przy rejestracji lub zmieniony po dokonaniu rejestracji) lub umieszczając na stronie główniej serwisu Wirtualne Kaszuby (www.WirtualneKaszuby.com) stosowną informację.
 32. ZKP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 33. W ramach serwisu Wirtualne Kaszuby ZKP zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do ZKP informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu ZKP zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie Wirtualne Kaszuby: "Zgłoś". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. ZKP udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
 34. ZKP oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu Wirtualne Kaszuby środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie ZKP oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików lub jakichkolwiek innych treści zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . ZKP do korzystania z Internetu, w tym serwisu Wirtualne Kaszuby, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, ZKP zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do podmiotów świadczących tego typu usługi informatyczne. ZKP nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu Wirtualne Kaszuby.
 35. Informacje ułatwiające użytkownikowi prawidłowe korzystanie z serwisu Wirtualne Kaszuby są dostępne na stronie www.WirtualneKaszuby.com , w szczególności w zakładce FAQ.
 36. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Wirtualne Kaszuby dostępne są na stronie www.WirtualneKaszuby.com. ZKP w celu poprawiania jakości serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Wirtualne Kaszuby bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 37. W ramach przewidzianej dla serwisu Wirtualne Kaszuby funkcjonalności ZKP przewiduje grupowanie plików przez umieszczających pliki użytkowników, w szczególności grupowanie pozwalające określić charakter danego pliku. Zasadniczym celem grupowania plików jest ułatwienie innym użytkownikom dotarcia do pożądanych treści oraz ochrona użytkowników przed treściami przez nich niepożądanymi (np. treści drastyczne, treści erotyczne lub inne treści przeznaczone dla osób pełnoletnich). Użytkownik zamieszczający pliki w serwisie Wirtualne Kaszuby jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych plików przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis Wirtualne Kaszuby, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika. ZKP ma prawo do zmiany klasyfikacji danego pliku gdy w oczywisty sposób klasyfikacja danego pliku jest nieprawidłowa, przy czym może to zrobić na wniosek innego użytkownika lub z własnej inicjatywy. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto ma prawo zmienić klasyfikację danego pliku, chyba że plik taki został już zaklasyfikowany do określonej kategorii (np. treści przeznaczonych dla osób dorosłych, erotycznych, drastycznych - w zależności od bieżącej funkcjonalności serwisu Wirtualne Kaszuby w tym zakresie). W przypadku przewidzianym w zdaniu poprzedzającym, użytkownik ma jedynie prawo wnioskować do ZKP o zmianę klasyfikacji.
 38. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień ZKP w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i jakichkolwiek innych treści, ZKP może usuwać konta użytkowników, na które nie nastąpi logowanie przez okres następujących po sobie 90 dni.
 39. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień ZKP w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, ZKP może usuwać pliki, w przypadku, gdy w okresie następujących po sobie 90 dni brak będzie odwołań do tych plików (wyświetleń plików).
 40. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień ZKP w zakresie usuwania/blokowania dostępu do plików, kont, komentarzy i innych treści, ZKP będzie usuwać konta użytkowników, jeśli nazwa konta (login) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Login nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu e-mail; treść loginu nie może naruszać praw osób trzecich. Niezależne od powyższego ZKP zastrzega sobie prawo usuwania/blokowania dostępu do plików zamieszczonych w serwisie Wirtualne Kaszuby, niezgodnych z charakterem serwisu, tj. w szczególności do plików innych niż pliki audio, audio-wideo, graficzne (w tym fotograficzne), jak również plików, których jakość uniemożliwia wykorzystywanie ich na zasadach określonych w Regulaminie.
 41. Serwis Wirtualne Kaszuby ma na celu umożliwienie użytkownikom nieodpłatnego umieszczania plików w sieci Internet, w ramach tego serwisu, na serwerach. Serwis Wirtualne Kaszuby nie ma na celu udostępniania usługi archiwizacji lub przechowywania danych poprzez ich umieszczanie na serwerach, a jedynie umożliwienie przez jednych użytkowników innym użytkownikom zapoznania się z treścią plików. ZKP nie odpowiada za przechowanie plików. Pliki mogą być usunięte przez ZKP w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez ZKP prowadzenia serwisu Wirtualne Kaszuby w przypadkach określonych w Regulaminie. Z tego powodu ZKP odradza umieszczanie plików w serwisie Wirtualne Kaszuby bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich plików. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność ZKP wyraźnie lub zezwalających ZKP na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność ZKP za takie działania, ZKP nie odpowiada również najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  1. za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Wirtualne Kaszuby i szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności za niewykonanie zobowiązań podjętych przez użytkownika wobec innego użytkownika;
  2. za jakiekolwiek treści umieszczane lub udostępniane przez użytkowników w serwisie Wirtualne Kaszuby, w tym w szczególności pliki, komentarze i wypowiedzi do plików i szkody wynikłe z tego tytułu,
  3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Wirtualne Kaszuby, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od ZKP,
  5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego pliku, komentarza lub jakiejkolwiek innej treści umieszczonej przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
  6. mając na uwadze darmowy charakter serwisu Wirtualne Kaszuby, ZKP w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Wirtualne Kaszuby w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; ZKP deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Wirtualne Kaszuby nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez ZKP płatnych usług w ramach serwisu Wirtualne Kaszuby, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności ZKP w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać,
  7. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie Wirtualne Kaszuby.
 42. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Wirtualne Kaszuby należy zgłaszać poprzez funkcjonalności dostępne pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, Gdańsk (kod 80-837), ul. Straganiarska 20-23.
 43. Użytkownik rejestrując się i zakładając konto zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Techniczne zasady budowy hasła (m.in. jaki typ znaków, jaka ilość znaków itp.) określone są w części serwisu poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie usługi odpłatnie świadczone lub udostępnione przez ZKP z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika (o ile płatne usługi w serwisie Wirtualne Kaszuby zostaną wprowadzone). Użytkownik może zmienić hasło niezbędne dla korzystania z serwisu Wirtualne Kaszuby poprzez złożenie w profilu użytkownika dyspozycji zmiany hasła po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto lub w inny sposób określony w części serwisu Wirtualne Kaszuby poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ (w tym przy wykorzystaniu mechanizmu przewidzianego dla przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła). W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła do swojego konta, może złożyć dyspozycję przypomnienia hasła (więcej informacji w zakładce FAQ). Dyspozycję taką składa się na stronie www.WirtualneKaszuby.com poprzez podanie loginu i adresu e-mail użytkownika, do którego hasło ma być użytkownikowi przypomniane.
 44. ZKP oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie Wirtualne Kaszuby są rejestrowane przez ZKP, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. ZKP oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do ZKP odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, ZKP udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Wirtualne Kaszuby, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił dany plik, komentarz lub inną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Wirtualne Kaszuby, przy czym ZKP działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi ZKP do przekazania takich danych.
 45. Regulamin jest dostępny na stronie www.WirtualneKaszuby.com/informacje/regulamin.
 46. ZKP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, ZKP poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie Wirtualne Kaszuby obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Wirtualne Kaszuby po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

 


Copyright © 2024 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji